Projekty

Opis projektu

Projekt polega na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu wzmocnienia konkurencyjności Wnioskodawcy dotkniętego skutkami COVID-19. Projekt będzie realizowany w Kieźlinach, ul. Romana Domagały 3/4, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca zakupi: zestaw środków ochrony osobistej (pleksy, maseczki, płyny do dezynfekcji, urządzenie do ozonowania), komputer z oprogramowaniem, 2 kampery oraz stworzy sklep internetowy. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Wnioskodawca wyłoni wykonawców stosując zasadę konkurencyjności lub tryb właściwy dla zamówień, w których nie mają zastosowania zasady określone w ustawie PZP oraz zasady konkurencyjności, którzy dostarczą środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Następnie zostaną zamówione ww. elementy. Projekt wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM 2014-2020 tj. dzięki realizacji inwestycji nastąpi umożliwienie i ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia. Dzięki realizacji projektu i wprowadzeniu nowych usług, rozpoczęciu działalności w nowej branży oraz zmianę organizacji pracy będzie możliwe zapewnienie ciągłości działalności. Zakup środków ochrony osobistej umożliwi dostosowanie do pracy w warunkach panującej epidemii.

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług i zapewnienie ciągłości działalności w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia.

Planowane efekty

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) –  237854,25

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 – 1

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 500000,00

Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – 1

Wartość projektu
Wkład Funduszy Europejskich

Wartość ogółem 662 854,25 zł
Wydatki kwalifikowalne 500 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie 425 000,00 zł
Procent dofinansowania 85 %